Vedtekter

VEDTEKTER FOR NORSK BIBLIOTEKFORENING
AGDER
§ 1. Formål
Foreningens mål er å få satt biblioteksaker på den politiske dagsorden og arbeide for en bedring av bibliotektjenesten i Agder-fylkene.Foreningen skal virke i samsvar med NBFs vedtekter og virkeplan.

§ 2. Medlemskap
Medlemmer er de biblioteker, skoler, institusjoner og enkeltpersoner i regionen som til enhver tid står tilsluttet Norsk bibliotekforening

§ 3. Stemmerett
Stemmerett har alle medlemmer som har betalt kontingent til Norsk Bibliotekforening for inneværende år. Hvert medlem har en stemme, og kan ikke stemme ved forfall. Bibliotek og institusjoner kan avgi stemme ved fullmakt.

§ 4. Årsmøte
Årsmøte holdes hvert år på tid og sted som fastsettes av styret. Innkalling og saksliste sendes medlemmene minst en to uker før møtet. Saker som medlemmene ønsker tatt opp på årsmøtet, må sendes styret minst 3 uker før årsmøtet. Sakspapirer sendes alle medlemmer senest 1 uke før møtet.
Årsmøtet skal behandle:
1. Årsmelding
2. Revidert regnskap
3. Virkeplan for kommende periode
4. Budsjettforslag
5. Innkomne forslag
6. Valg: Leder
Styremedlemmer med varamedlemmer
Revisor
Valgkomité består av 2 medlemmer, ett fra hvert fylke, velges for 1 år.
Revisor velges for 2 år. Styret legger frem forslag til valgkomité.
Der vedtektene ikke bestemmer noe annet, treffes alle beslutninger med alminnelig flertall. Hvis det forlanges av et medlem, skal valgene skje skriftlig.

§ 5. Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte kan innkalles av styret og skal innkalles dersom minst 1/3 av medlemmene krever det. Ekstraordinært årsmøte innkalles med minst en ukes varsel.

§ 6. Styret
Avdelingen ledes av et styre på 5 medlemmer, med 2 varamedlemmer. Styret må , så langt det er hensiktsmessig, ha representasjon fra forskjellige typer bibliotek og deres styringsorganer og fra ulike deler av Agder. Medlemmer og varamedlemmer velges for 2 år, helst slik at halvparten står på valg ved hvert årsmøte. Leder velges ved særskilt valg for 1 år. Styret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer er til stede. Ved stemmelikhet er leders stemme avgjørende.

§ 7. Kontingent
Kontingenten betales til Norsk Bibliotekforening etter de satser som til enhver tid gjelder.

§ 8. Regnskap – revisjon
Regnskapet følger årsmøteperioden og avsluttes 1 1/2 måned før årsmøtet. Regnskapet føres av en kasserer valgt av og blant styremedlemmene og revideres av revisoren valgt av foregående årsmøte.

§ 9. Vedtektsendringer
Forslag om endringer i disse vedtektene må være innsendt til styret minst tre uker før årsmøtet. Endringer kan vedtas av årsmøtet med 2/3 av de avgitte stemmene og må godkjennes av hovedstyret i Norsk Bibliotekforening.

§ 10. Nedlegging
Spørsmål om å nedlegge avdelingen må bringes inn for Norsk Bibliotekforenings hovedstyre.